Jarosławskie dla Niepodległej

To cykl wzajemnie uzupełniających się działań, mających na celu zgromadzenie pamiątek z okresu I wojny światowej i lat powojennych do 1939 roku (listów, fotografii, dokumentów, pocztówek, odznaczeń, przedmiotów codziennego użytku itd.) i w oparciu o zebrane materiały zaaranżowanie wystawy czasowej pt. “Jarosławskie dla Niepodległej”, a następnie wydanie okolicznościowej publikacji. W ramach projektu Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich zwróciło się z prośbą do mieszkańców powiatu jarosławskiego o włączenie się i wsparcie naszych działań poprzez udostępnienie posiadanych w zbiorach prywatnych pamiątek.

Przy współpracy z lokalnymi regionalistami, stowarzyszeniami, instytucjami kultury oraz ośrodkami edukacyjnymi aranżujemy spotkania mające charakter wywiadów środowiskowych. Podczas nich informujemy o realizacji projektu, podjętych działaniach, oczekiwaniach i dotychczasowych rezultatach. Zainteresowane wzięciem udziału w ww. przedsięwzięciu osoby użyczają na okres trwania wystawy lub ofiarowują materiały ze zbiorów prywatnych na rzecz Muzeum. Dalszym etapem jest proces digitalizacji ww. materiałów, aranżacja nowej ekspozycji oraz opracowanie publikacji na ich podstawie.

W ramach promocji i rozpowszechniania rezultatów projektu odbędą się wernisaż wystawy, promocja książki oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Całość prowadzonych z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości działań, ma na celu upowszechnianie historii Jarosławia i powiatu jarosławskiego oraz upamiętnieniu w powiecie jarosławskim “dróg do niepodległości” w jej regionalnym wymiarze, przywołanie informacji o miejscach, wydarzeniach i ludziach, którzy wywarli istotny wpływ na losy miasta, powiatu i kraju. Dzięki tym działaniom wspólnie z mieszkańcami powiatu jarosławskiego będziemy mogli uhonorować szeregowych żołnierzy regularnych armii, Legionów oraz ludność cywilną.

Inicjatywa ta przyczynia się do aktywizacji mieszkańców powiatu jarosławskiego, pozwala uwrażliwić członków lokalnej społeczności na potrzebę zachowania i ocalenia źródeł kultury będących w zbiorach prywatnych jako cennego źródła o dziedzictwie kulturowym regionu, buduje postawy patriotyczne i obywatelskie oraz tożsamość regionalną.

 

Projekt realizujemy w terminie od 12.06.2018 do 20.11.2018 roku.