“Niepodległość w oczach weteranów” – warsztaty dla weteranów i ich rodzin

Projekt Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Rodzinnych Warsztatów Terapeutycznych Malarsko-Fotograficznych „Niepodległość w oczach weteranów”, dla weteranów misji zagranicznych, ich współmałżonków i dzieci.

Jest on odpowiedzią na realne potrzeby środowiska weteranów oraz weteranów poszkodowanych i ich rodzin, wynikające z długotrwałej rozłąki oraz potrzeby ponownej adaptacji do życia w swoim środowisku po powrocie z misji. Status weterana przyznawany na wniosek zainteresowanego ma obecnie ponad 10 tys. byłych i obecnych żołnierzy (w tym 329 kobiet). Polscy żołnierze niosąc pomoc w wielu regionach świata narażają swoje życie, często ulegają też poważnym wypadkom. Wracając z misji muszą zmierzyć się z rzeczywistością, na miejscu spotykają się jednak z nierzadko brakiem zrozumienia i szacunku. Jednocześnie osoby te borykają się z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Zaburzenia adaptacyjne, lękowe, depresyjne oraz PTSD (zespół stresu pourazowego) często mają bezpośredni lub pośredni związek z pobytem na misji, a ich skutki nierzadko dotykają całe rodziny.

Uczestnicy projektu będą rekrutowani spośród osób, u których standardowe procedury medyczne stosowane w przypadku PTSD nie przyniosły pożądanych rezultatów, lub rezultaty te są niezadowalające. Bezpośrednie, ponadtrzyletnie kontakty z weteranami podopiecznymi Fundacji “NIKT NIE ZOSTAJE” pozwalają stwierdzić, że potencjalni uczestnicy projektu potrzebują kontaktów społecznych, kontaktu ze sztuką, a także udziału w przedsięwzięciach kulturalnych, jednak zaburzenia będące skutkiem traumy misji niejednokrotnie blokują im samodzielne otwarcie się na tego rodzaju doświadczenia. Oczekują więc stopniowego wprowadzania ich w sukcesywnie coraz większe obszary interakcji. W początkowej fazie cenią sobie udział w zajęciach w przyjaznym środowisku innych weteranów i ich rodzin, mających podobne problemy. Następnie oczekują pomocy i wsparcia w wychodzeniu poza to środowisko. Barierą, jaką napotykają jest w znacznym stopniu niezrozumienie otoczenia oraz własny brak umiejętności komunikowania się.

Doświadczenia z poprzednich edycji oraz odzew ze strony beneficjentów projektu wskazują, że warsztaty terapeutyczne malarsko – fotograficzne w formie art terapii, satysfakcjonujący zainteresowanych sposób wypełniają istniejącą lukę, stanowiąc istotne uzupełnienie procedur medycznych. Udział w tym przedsięwzięciu otwiera uczestników na sztukę, nowe możliwości samorealizacji, ale też na odnajdywanie własnego miejsca w rodzinie i społeczności po traumie misji. Stanowi znaczący krok na drodze do realizacji ich marzeń o powrocie do pełnego, szczęśliwego funkcjonowania. Wspólne uczestnictwo w zajęciach plastycznych oraz fotograficznych sprzyja integracji rodzin środowiska weteranów, podobnie jak wspólne spędzanie czasu po zajęciach warsztatowych. Pozwala to na nawiązanie trwałych więzi, kontynuowanych po zakończeniu warsztatów.
Każda z edycji dedykowana jest określonej, zawartej w nazwie projektu, tematyce.

Tegorocznym motywem przewodnim, w naturalny sposób wynikającym z terminu, w jakim warsztaty będą się odbywać jest: „Niepodległość w oczach weteranów”.Projekt zakłada realizację warsztatów w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz organizację wystawy prac uczestników w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone w takim samym wymiarze czasowym dla wszystkich członków rodzin weteranów. Założeniem warsztatów jest międzypokoleniowa integracja rodzin środowiska weteranów, zwiększenie poziomu samooceny uczestników poprzez podwyższenie kompetencji plastycznych i fotograficznych.

Termin organizacji warsztatów – 01-14.10.2018 r.
Termin organizacji wystawy – 15-31.12.2018 r.

Pierwszeństwo udziału przewidziane jest dla weteranów rannych i poszkodowanych w misjach zagranicznych oraz dla rodzin poległych. W dalszej kolejności zakłada się rekrutowanie uczestników spośród osób z orzeczonym statusem weterana doświadczających problemów w adaptacji zawodowej, rodzinnej i zawodowej po powrocie do kraju z misji poza jego granicami. W odniesieniu do dzieci z tych rodzin projekt zakłada udział tych, u których uprzednio (w ramach projektu) zdiagnozowane zostaną niedomogi w obszarze rozwoju emocjonalnego. Projekt przewiduje utworzenie dwóch grup warsztatowych:

– malarstwa (50 godzin warsztatów dla 14 osób, w tym – weteranów, ich współmałżonków oraz dzieci). Tematyka zajęć grupy malarskiej będzie dotyczyła głównie pejzażu i portretu, a poszukiwania twórcze będą zorientowane przede wszystkim na sceny i wizje związane z odzyskaniem niepodległości i Polską niepodległą.

– fotografii (50 godzin warsztatów dla 16 osób, w tym – weteranów, ich współmałżonków oraz dzieci). Program grupy fotograficznej skupiać się będzie na poszukiwaniu harmonii w fotografii poprzez wykorzystanie zasad budowania obrazu. Przy pomocy kompozycji i zasad estetycznych powstające fotografie będą “szukać” nawiązania do niepodległości w krajobrazie, portrecie i przedmiotach występujących wokół nas.

Efektem realizacji warsztatów będzie wystawa prac stworzonych przez uczestników projektu w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Projekt będzie realizowany we współpracy z Akademią Fotografii oraz instruktorów malarstwa – absolwentów warszawskiej ASP, przy udziale 2 psychologów wojskowych. Tegoroczna realizacja będzie czwartą z kolei edycją tego wydarzenia. W środowisku weteranów misji zagranicznych projekt ma charakter unikalny – żadna inna organizacja, ani instytucja wspierająca weteranów misji zagranicznych nie organizuje dla tej grupy podopiecznych terapii przez sztukę. Bardzo nieliczne przedsięwzięcia obejmują swym oddziaływaniem całe rodziny poszkodowanych weteranów, tak jak to ma miejsce w przypadku omawianego projektu.

Miejsce: Dom Pracy Twórczej, ul. Sienkiewicza 4, Radziejowice

Data: 2018-10-02

Nazwa organizacji: Fundacja “NIKT NIE zostaje”

Adres: 00-116 warszawa ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U – 87

 

Więcej o działaniach fundacji znajdziecie na www.niktniezostaje.net.pl.